POZOR - od 29.01.2024 - ZMĚNA ÚČTU PRO VEŠKERÉ PLATBY
Zpět do obchodu

Registrace

Reklamační řád

 

Formulář pro uplatnění reklamace

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Adresát (prodávající):

Internetový obchod:  www.carheating.cz

Společnost: Pavel Štefl

Se sídlem:  Ke koupališti 633, 331 51, Kaznějov

IČ: 73404551

E-mailová adresa: pavel.stefl@stekom.cz

Telefonní číslo: +420 724 286 904

 

Spotřebitel:

Moje jméno a příjmení:         

Moje adresa:                             

Můj telefon a e-mail:              

 

 Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Vážení,

dne: .................... jsem ve Vašem obchodě .................... vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady (* zde je třeba vadu podrobně popsat ):

 

 

Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem: (* zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat ; například - „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji o opravu produktu a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů):

 

 

Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právu uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

 

  1. Datum objednání .................... /datum obdržení ....................
  2. Číslo objednávky:
  3. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*):
    a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu):
  4. Jméno a příjmení spotřebitele:
  5. Adresa spotřebitele:
  6. Email:
  7. Telefon:

Zboží odesílám na adresu provozovny - reklamační oddělení:

Pavel Štefl

Pod továrnou 446

334 51 Kaznějov

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

  

V …………………., Dne………………….

 

                                      (podpis)
______________________________________

              Jméno a příjmení spotřebitele

 

Seznam příloh:

  1. Faktura za objednané zboží č. (*)

 

 Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

 

Zpět do obchodu